Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση  είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευτής  (Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός ) συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες, τις ανάγκες και τις προκλήσεις του παιδιού. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες δυσκολίες και να αναπτυχθεί ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας που θα βοηθήσει το άτομο να βελτιώσει τις δεξιότητές του και την ποιότητα ζωής του.

Επειδή η αξιολόγηση αποτελεί  μία πολύ σημαντική διαδικασία για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν, τόσο η υπεύθυνη του Θεραπευτικού Κέντρου Λόγου & Κίνησης ,Βρυωνάκη Αθανασία, όσο και η ομάδα της φροντίζουν να εκπαιδεύονται συχνά στην χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνήθως τα εξής βήματα:

 1. Συνέντευξη και συλλογή ιστορικού: Συνομιλία με την οικογένειά του παιδιού για να κατανοηθούν οι δυσκολίες και οι ανάγκες που υπάρχουν, καθώς και να συζητηθεί οτιδήποτε τους προβληματίζει.
 2. Παρατήρηση: Παρατήρηση της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων του παιδιού σε διάφορες καταστάσεις.
 3. Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεστ: Χρήση διαγνωστικών εργαλείων και τεστ για να αξιολογηθεί η ανάπτυξη και οι δεξιότητες του παιδιού.
 4. Ανάλυση δεδομένων: Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.
 5. Δημιουργία αναφοράς και πλάνου θεραπείας: Συγγραφή αναφοράς που περιλαμβάνει τα ευρήματα της αξιολόγησης και προτάσεις για το πλάνο θεραπείας.
 6. Συζήτηση με την οικογένεια: Στο τελικό αυτό στάδιο της αξιολόγησης συζητάμε με τους γονείς του παιδιού σχετικά με τα αποτελέσματα την αξιολόγησης , τους στόχους και το θεραπευτικό πλάνο.

Όλη αυτή η διαδικασία βοηθάει να καθοριστούν οι στόχοι της θεραπείας και να επιλεγούν οι κατάλληλες μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους.

Η ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ συστήνεται σε όλα τα παιδιά πριν πάνε στο δημοτικό.

Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται να θεσμοθετηθεί  και στη χώρα μας.

Το Α’ ΤΕΣΤ εφαρμόζεται  ΜΟΝΟ  από  εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που είναι ειδικοί θεραπευτές  και  από ορισμένους παιδίατρους.

Ποιος όμως είναι ο στόχος του Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ;

Ο όρος σχολική ετοιμότητα είναι ταυτόσημος με την πολύ συχνή ερώτηση Τι ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί πριν αρχίσει το δημοτικό;”.  Ένα παιδί θεωρείται ότι είναι “Σχολικά Έτοιμο” όταν είναι σε θέση και έχει την δυνατότητα να δεχτεί νέες γνώσεις σε δομημένο πλαίσιο, όπως το δημοτικό σχολείο, και με συγκεκριμένο ρυθμό.

Το Α’ ΤΕΣΤ, μπορεί να “δει” εάν το παιδί σας είναι έτοιμο για την μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και να αντιμετωπιστούν τα τυχόν αναπτυξιακά ελλείμματά του.

Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε πληροφορία!

Το Τεστ Αθηνά είναι ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης.  Κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Το Αθηνά Τεστ σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Ο χρόνος χορήγησης μπορεί να διαρκέσει έως 90 λεπτά και το χορηγούν μόνο πιστοποιημένοι ειδικοί θεραπευτές.

Πρόκειται για ένα έγκυρο αξιολογητικό εργαλείο που εξετάζει ταυτόχρονα πολλούς τομείς ανάπτυξης του παιδιού και μας δίνει την αναλυτική του εικόνα στην παρούσα χρονική περίοδο.

Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και στους εξής τομείς ανάπτυξης:

 • νοητική ικανότητα
 • άμεση μνήμη ακολουθιών
 • ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων
 • γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • νευρο-ψυχολογική ωριμότητα 

Οι κλίμακες αυτές σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Βασικός σκοπός της χρήσης του συγκεκριμένου τεστ είναι η αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός των περιοχών οι οποίες είναι ελλειμματικές. 

Ο πιστοποιημένος θεραπευτής μετά την χορήγηση του Αθηνά τεστ δίνει στον γονέα γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια και αφού κριθεί απαραίτητο, εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Το Τεστ Αθηνά είναι ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης.  Κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.

ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας Για Την Αξιολόγηση Του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού Στο Φάσμα Του Αυτισμού).

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι ο καθορισμός του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), και η δημιουργία  των θεραπευτικών στόχων της Διεπιστημονικής Ομάδας που προκύπτει από την αξιολόγηση με την χρήση του ΕΔΑΛΦΑ εννέα (9) ψυχογλωσσικών και κινητικών λειτουργιών.

 Στο ΕΔΑΛΦΑ παρουσιάζεται μία κλίμακα των σταδίων τυπικής ανάπτυξης του παιδιού, από τη γέννηση του μέχρι την ηλικία των 6 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πρώτα χρόνια. Η κλίμακα αυτή είναι βασισμένη σε οκτώ διεθνείς αναπτυξιακές κλίμακες και στην ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

Είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, ίσως και στο εξωτερικό. Έχει παρουσιασθεί σε δύο διεθνή συνέδρια (IALP και INFAR) και έχει δημοσιευθεί στο Psychology Research τον Μάιο του 2014.

Κίνητρο για τη δημιουργία του ΕΔΑΛΦΑ ήταν η ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά με ΔΑΦ στην ηλικία αυτή παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες όπως αισθητηριακά ελλείμματα, δυσκολίες σίτισης, δυσκολίες λόγου και ομιλίας, στερεοτυπίες, που πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα.

Για να συμπληρωθεί το ΕΔΑΛΦΑ χρειάζονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ειδικότητες, οι θεραπευτές των οποίων πρέπει να παρατηρήσουν το παιδί για 1-3 μήνες

 Οι θεραπευτικοί στόχοι προκύπτουν άμεσα, είναι ρεαλιστικοί και εφόσον ζητηθούν μπορούν να δοθούν με ευκρίνεια στους γονείς, αλλά και στους δασκάλους,  ούτως ώστε όλοι να εργάζονται από κοινού για την επίτευξή τους.

ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας Για Την Αξιολόγηση Του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού Στο Φάσμα Του Αυτισμού).

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά της Β’ Δημοτικού έως και Β΄ Λυκείου ( 7- 16 ετών)  με δυσκολίες στην μαθησιακή τους επίδοση.

Αξιολογούνται αναλυτικά οι γλωσσικές, ακαδημαϊκές, και μεταγλωσσικές ικανότητες του παιδιού, που επηρεάζουν την μαθησιακή του επίδοση και στη συνέχεια με βάση τις  δυσκολίες  που έχουν εντοπιστεί, δομείται το θεραπευτικό τους πλάνο.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία επιτρέπουν στον ειδικό να επιλέξει τις καταλληλότερες θεραπευτικές τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά της Β’ Δημοτικού έως και Β΄ Λυκείου ( 7- 16 ετών)  με δυσκολίες στην μαθησιακή τους επίδοση.

To ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης
που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών,
οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1.000+ παιδιών.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για  έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Με την αξιοποίηση των επιμέρους δοκιμασιών αξιολογούνται τα ακόλουθα:

 Ο Προφορικός Λόγος:

 Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία (Ομοιότητα / διαφορά αρχικής συλλαβής / φωνήματος, ανάλυση, σύνθεση & απαλοιφή συλλαβής / φωνήματος)
 Σημασιολογική Ανάπτυξη (Προσληπτικό / εκφραστικό λεξιλόγιο, κατονομασία εικόνων)
  Μορφολογική Επίγνωση (Επιγλωσσικό/Μεταγλωσσικό επίπεδο, ρήμα/ουσιαστικό)

 Πραγματολογική Επάρκεια (Επικοινωνιακή Πρόθεση/Ανταπόκριση/Έκφραση Συναισθήματος, Κοινωνικές Συμβάσεις)
 Αφηγηματικός Λόγος (Αναδιήγηση / ελεύθερη αφήγηση)
  Ακουστική Κατανόηση (Ακολουθία οδηγιών & κατανόηση ιστορίας)

 Ο Γραπτός Λόγος:

 Γνώση Αλφαβήτου (Αναγνώριση γραμμάτων & φθόγγων)
 Αναδυόμενη Γραφή (Γραφή ονόματος & επινοημένη γραφή)

Πηγή: logometro.gr

To ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης
που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών,
οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1.000+ παιδιών.

Το Detroit Test of Learning Aptitude (DTLA) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο ειδικών ικανοτήτων που αξιολογεί την μαθησιακή επάρκεια του παιδιού και είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα των DTLA-P:3 και DTLA-4.

Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και το

 DTLA-4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών, που μπορούν να κατανοήσουν και να στο περιεχόμενο των υποδοκιμασιών.

Το DTLA-P:3 αποτελείται από 115 ερωτήσεις και εκτιμά 16 διαφορετικές ικανότητες που οδηγούν σε ένα γενικό πηλίκο επάρκειας, καθώς και σε τυπικούς βαθμούς ανά περιοχή, από τις οποίες προέρχονται οι αντιθετικές συνθέσεις. Οι περιοχές είναι τρεις, η γλωσσική, η κινητική και η περιοχή προσοχής, οι οποίες χωρίζονται αντίστοιχα σε λεκτικό και μη λεκτικό, σε κινητικό και μη κινητικό και σε επαυξημένη προσοχή και περιορισμένη.

 

Στο DTLA-4 χρησιμοποιούνται οι εξής υποδοκιμασίες στο παιδί για να εξεταστεί η επίδοσή του :

 1η Υποδοκιμασία : Αντίθετες Έννοιες

2η Υποδοκιμασία: Ακολουθία Σχεδίου

3η Υποδοκιμασία: Αναπαραγωγή Προτάσεων

4η Υποδοκιμασία: Αντιγραφή Γραμμάτων

5η Υποδοκιμασία: Αναπαραγωγή Σχεδίου

6η Υποδοκιμασία: Βασικές Πληροφορίες

7η Υποδοκιμασία: Συμβολικές Σχέσεις

8η Υποδοκιμασία: Ακολουθίες Λέξεων

9η Υποδοκιμασία: Ακολουθίες Ιστοριών

Πηγή: mathisiakes-dyskolies.gr

 

Το ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω Ι και ΙΙ, στοχεύει στην αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας των παιδιών και αποτελεί προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη διάγνωση.

  Συγκεκριμένα, στόχοι του κριτηρίου είναι:

 • Η εκτίμηση επάρκειας των γλωσσικών στοιχείων του λόγου (φωνολογικό, μορφοσυντακτικό και σημασιολογικό) σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης.
 • Η εκτίμηση της ικανότητας κατανόησης και οργάνωσης του προφορικού και του γραπτού λόγου, η οποία συνδέεται με τη διαδικασία της μάθησης και
 • Η ανάδειξη των προφίλ μαθητών, προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα και στόχοι για μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες.

 Το TVPS-4 είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που ελέγχει τις δεξιότητες οπτικής αντίληψης και χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 – 19 ετών.

Με τον όρο οπτική αντίληψη εννοούμε την ικανότητα να διακρίνουμε και να κατανοούμε αυτό που βλέπουμε (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, ομοιότητες και διαφορές καθώς και την θέση του αντικειμένου στον χώρο). Από την χορήγηση του TVPS-4 προκύπτουν πιθανές δυσκολίες του παιδιού στους εξής τομείς:

 1. Οπτική διάκριση
 2. Οπτική μνήμη
 3. Ομοιότητες – διαφορές μεταξύ αντικειμένων
 4. Μονιμότητα αντικειμένου
 5. Διαδοχική μνήμη
 6. Διάκριση αντικειμένου σε πρώτο και δεύτερο πλάνο
 7. Αναγνώριση αντικειμένου από μη ολοκληρωμένο σχέδιο

 

TEST OF VISUAL PERCEPTUAL SKILLS-4 (TVPS-4)

Το RAVEN’S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά

Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και για πρώτη φορά από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales).

Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας.

Το RAVEN’S CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει σταθμιστεί σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

✔ Πολύτιμο εργαλείο για κάθε ειδικό Επιστήμονα όταν απαιτείται ανιχνευτική εκτίμηση της νοημοσύνης για αποκλεισμό νοητικού ελλείμματος, εκτίμηση της νοημοσύνης μεγάλων ομάδων, περαιτέρω αξιολόγηση, και για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς προσφέρει σφαιρική εκτίμηση της νοημοσύνης σε σημαντικά σύντομο χρόνο (μέση διάρκεια χορήγησης 15 λεπτά περίπου για κάθε μία από τις δύο κλίμακές του).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Ψυχολόγο καθώς μπορεί να αξιολογήσει άτομα με γνωστικά ή νοητικά ελλείμματα ποικίλης αιτιολογίας με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Επιπλέον, καθώς απαιτεί ελάχιστη κινητική δραστηριότητα, αποτελεί «δικαιότερη» κλίμακα μέτρησης της νοημοσύνης για άτομα με αυτισμό ή άτομα με σοβαρές κινητικές διαταραχές (π.χ., μυϊκή δυστροφία, εγκεφαλική παράλυση).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Λογοπεδικό/Λογοθεραπευτή καθώς δεν απαιτεί απαραίτητα λεκτική απόκριση (Κλίμακα Μητρών) από τον εξεταζόμενο και μπορεί να χορηγηθεί σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με προβλήματα λόγου ή δυσκολίες ακοής.

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Ειδικό Παιδαγωγό και την υποστήριξη του διδακτικού έργου σε ειδικές τάξεις και τμήματα ένταξης καθώς:

 • Δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που είναι απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης (π.χ., WISC, WPPSI).
 • Προσφέρεται για την αξιολόγηση ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα καθώς δεν επηρεάζεται από το κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών.
 • Υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτική ένταξη (φοίτηση σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ή σε ταχύρυθμα/εμπλουτισμένα προγράμματα).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Παιδαγωγό Γενικής Αγωγής ώστε να ενισχύσει ή να απορρίψει υποθέσεις για νοητική αδυναμία ή μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών (αν δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ ικανότητας και επίδοσης σε ακαδημαϊκά έργα).

Πηγή: Motiboaxiologisi.gr

 

Το RAVEN'S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά

Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children -Fifth Edition) είναι η πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά.

 Το WISC-V αποτελεί το πιο σύγχρονο, έγκυρο και αξιόπιστο τεστ νοητικού δυναμικού.  Χορηγείται, σε παιδιά από 6 έως 16 ετών, αποκλειστικά από  ψυχολόγο µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο εργαλείο.

Η Κλίµακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (WISC) χρησιµοποιείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (ΚΕΔΑΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Γ.Ν., Μονάδες Ψυχικής Υγείας κ.λπ.) καθώς και από ιδιώτες ψυχολόγους, και κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση, και τον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος.

Η Πέμπτη έκδοση του WISC εξετάζει πέντε διαφορετικούς δείκτες πέραν του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει 

 • Τον Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης,
 • Τον Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης
 • Τον Δείκτη Ρέοντα Συλλογισμού
 • Τον Δείκτη Εργαζόμενης Μνήμης
 • Τον Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας

Η επιπρόσθετοι αυτοί δείκτες διαμορφώνουν μία διαφορετική δομή σε σχέση µε τους δύο δείκτες (Λεκτικός Δείκτης Νοημοσύνης, Πρακτικός Δείκτης Νοημοσύνης) που ήταν διαθέσιμοι στο WISC–III.

Επιπλέον, οι διαθέσιμοι βοηθητικοί δείκτες που προκύπτουν από την επιμέρους επεξεργασία των βαθμολογιών του παιδιού, ενισχύουν τα ευρήματα της ψυχολογικής εξέτασης συμβάλλοντας στην ακριβέστερη διάγνωση.

Στο «Θεραπευτικό Κέντρο Λόγου & Κίνησης – Βρυωνάκη Αθανασία» παρέχουμε την δυνατότητα χορήγησης του WISC-V από πιστοποιημέμους ψυχολόγους, εξασφαλίζοντας στα παιδιά σας το τελευταίο και πιο σύγχρονο εργαλείο νοητικής αξιολόγησης.

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

WISC-V (Weschler Intelligence Scale for Children)

Υπηρεσίες