Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε όλες εκείνες τις δυσκολίες οι οποίες δεν είναι αναμενόμενες  και εμφανίζονται με τη μορφή  χαμηλής επίδοσης.

Τα παιδιά με ΜΔ δεν έχουν σοβαρά νοητικά, ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα. Συγκεκριμένα ΜΔ είναι η διάσταση μεταξύ του δυναμικού (του παιδιού) και  της επίδοσης ( συνήθως χαμηλή).

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι οι εξής:

  • Δυσλεξία
  • Δυσαναγνωσία
  • Δυσγραφία
  • Δυσαριθμησία
  • Δυσφασία
  • Προβλήματα συντονισμού και αδεξιότητα

Οι δυσκολίες μπορεί να παρατηρηθούν σε έναν ή και περισσότερους  από τους παρακάτω τομείς:

Ανάγνωση: αδυναμία ταύτισης γραφήματος με ήχο, αντικαταστάσεις ή αντιμεταθέσεις, επίπονη ανάγνωση με  αργό ρυθμό, δυσκολία στην ανάγνωση χειρογράφων, φωνή χωρίς χρώμα (μονότονος ρυθμός), δυσκολία κατανόησης κειμένου.

Γραφή & Γραπτός λόγος: αντικαταστάσεις γραφημάτων, λάθη στην θεματική και στην καταληκτική  ορθογραφία, απουσία σημείων στίξης ,τόνων , κεφαλαίου γράμματος στην αρχή της πρότασης κα  Δυσκολία στην απλή και σύνθετη δομή πρότασης ( σύνταξη), στην ανάπτυξη παραγράφου και κατ’ επέκταση στην έκθεση.

Προφορικός λόγος: φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης με σκοπό την έκφραση της, δυσκολία στην ακουστική διάκριση ήχων, δυσκολία στην εύρεση λέξεων  που ομοιοκαταληκτούν ή που ξεκινούν με συγκεκριμένο φώνημα/συλλαβή , δυσκολίες στην περιγραφή/ αφήγηση  κα

 

Μαθηματικά: δυσκολία στις μαθηματικές έννοιες, στην αναγνώριση αριθμών, στην αρίθμηση, στην επίλυση προβλημάτων, στους υπολογισμούς, στην εκμάθηση της ώρας και στη μέτρηση των χρημάτων κα

Λοιπές Δυσκολίες: δυσκολίες στις  χωρο-χρονικές  έννοιες,  αδυναμία στην προσοχή και στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, δυσκολία στην οργάνωση ως προς τον εαυτό τους και ως προς τον χώρο κα.

Ο ειδικευμένος Λογοθεραπευτής/ Ειδικός παιδαγωγός με σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα διερευνήσει τους τομείς  στους οποίους υστερεί το παιδί ( μορφολογία/σύνταξη/ σημασιολογία/μαθηματικά/ μνήμη κα) και μετά από ενημέρωση και συμφωνία με του γονείς, ξεκινά η μαθησιακή παρέμβαση, κατά την οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει μα θυμίζει το σχολικό πλαίσιο.